பெண் குழந்தை பெயர்கள்

            கா கி கீ கு கூ கெ கே கை கொ கோ  சா சி சீ சு சூ  செ சே சை சொ சோ ஞா 

 தா தி தீ து தூ தெ தே தை தொ தோ  நா நி நீ நு நூ நெ நே நை நொ  பா பி பீ பு பூ பெ பே பை பொ போ 
 மா மி  மீ  மு மூ மெ மே மை மொ மோ   வா வி வீ வெ வே வை  ஆன் » பொதுவானவை General
All Indian  Baby Names Assamese,Bengali,Gujarati,Hindu,Kannada,Malayalam,Marathi,Sanskrit,Sikh/Punjabi,Sindhi,Tamil,Telugu